Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nå kan det søkes om erstatning for husdyr som er drept av fredet rovvilt

Dyreeiere som har mistet husdyr til fredet rovvilt har i følge naturmangfoldloven rett på å få erstatning for dyrene. Fristen for å søke om erstatning for dyr som er tapt i år, er 1. november 2016. Fylkesmannen tar sikte på å besvare alle søknader innen utgangen av året.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2016

Søknad om erstatning kan sendes til Fylkesmannen via elektronisk soknadssenter Søker må oppgi produsentnummer og dyreholdsID i søknaden: Det 10-sifrede produsentnummer består av: kommunenummer (4 siffer), gardidnr (4 siffer) og produsentløpenummer (2 siffer). DyreholdsID er et 7 sifret løpenummer som tildeles av Mattilsynet.

Nye brukere av søknadssenteret må registrere seg ved førstegangs bruk. For å registrere seg må en ha en gyldig e-postadresse. Når søknad er sendt, skal en få en kvittering til e-posten om at søknaden er blitt sendt.

Husk kravet om besetningsdata
I vedlegg til søknaden skal det gis opplysninger om individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over skade-/dødsårsak, herunder sykdomstilfeller. Det må fremgå tydelig av listene hvilke dyr i besetningen som anses som tapt til fredet rovvilt.

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen har vedtatt at det ikke skal være noen utveksling av data mellom Sauekontrollen og databasene til Miljødirektoratet. Dette medfører at alle søkere må oversende individlister som et vedlegg til søknaden.

Vedlegg kan legges ved den elektroniske søknaden, eller sendes på papir til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag per post, til;
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 TRONDHEIM

Dersom dyr skulle komme til rette etter at søknad om erstatning er sendt, plikter dyreeier å varsle Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om dette. Slikt varsel kan sendes til oss per e-post til fmstpostmottak@fylkesmannen.no, eller per post til adressen over.

NB! Merk alltid eventuelle vedlegg/dokumenter som sendes til oss med; erstatningssak husdyr og navnet til søker

Behandlingstid
Fylkesmannen vil behandle de innkommende søknadene med utgangspunkt i reglene i erstatningsforskriften Det er vår målsetning at alle søkere skal få svar på sine søknader og utbetalt eventuell erstatning innen utgangen av 2016.

Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfristen, som er 1. november.