Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye møtearenaer for landbruket i Trøndelag

Samhandling i nettverk har vi lang erfaring med i Trøndelag. Tenkeloft Trøndersk landbruk og flere strategiske satsinger er eksempler på dette. Nå skal vi bli et nytt fylke og har mulighet til å skape nye møtearenaer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2017

I oktober 2017 ble det arrangert felles Regionalt landbruksforum for Trøndelag. Dette forumet har tidligere fungert godt som strategisk arena i begge i Trøndelagsfylkene. 

Som en følge av sammenslåingen av fylkene og fylkesmannsembetene er det naturlig å diskutere de ulike arenaene og møteplassene vi har mellom landbruksnæring, forvaltning og øvrig partnerskap.  På felles regionalt landbruksforum for Trøndelag ble det derfor lagt frem en skisse til en mulig ny struktur for samhandlingen.  Regionalt landbruksforum vil være det øverste organet som møtes 1 – 2 ganger pr år. Der deltar i hovedsak de aktørene som har deltatt i forumet i Sør- og Nord-Trøndelag. Videre vil vi ha et arbeidsutvalg med kjernepartnerskapet som møtes 4-6 ganger pr år. I tillegg vil vi ha fire fagråd som møtes etter behov for å diskutere spørsmål av mer faglig karakter. Det vil bli etablert fagråd innen jordbruk, skogbruk, ressursforvaltning og utvikling. Disse vil effektivisere vår saksbehandling og samhandling næringa og andre viktige aktører for utvikling av landbruksnæringa.

I tillegg til å drøfte møtearenaer ble det gitt innspill på Regionalt Bygdeutviklingsprogram og regionalt næringsprogram.  Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Trøndelag skal foreligge i januar 2018.  Som et forsøk skal Trøndelag Fylkeskommune ha ansvaret for Regionalt næringsprogram i perioden 2018-2020.

Fylkeskommunene orienterte om ny Fylkesplan for Trøndelag og plan for Innovasjon og nyskaping. Landbruket er ei viktig næring i Trøndelag og har en sentral plass i begge plandokumentene.

Fylkesmannen fikk mange gode innspill fra partnerskapet under møtet i Regionalt landbruksforum.