Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Serviceerklæring

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sine saksbehandlingstider:

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Krav og søknader:

Tid:

Tvangsmedisinering
Skadefellingssaker rovdyr

2 yrkedagar

Separasjon
Skilsmisse

2 veker

Oppnemning av verje
Fri rettshjelp
Oskespreiing
Erstatning rovdyrskader
Helsevurdering i førarkortsaker
Søndagsopne butikkar

4 veker

Bygdeutviklingsmidlar
Avlingsskadeerstatning
Skogbruksmidlar

8 veker

Klagesaker:

Tid:

Utdanningsområdet
Namneendringar
Landbruk - tilskotsaker

4 veker

 

Sosiale tenester i NAV

2 månader 

Barnevern
Plansak
Arealsaker i landbruket
Byggesak
Pasient- og brukarrettar

3 månader

Tilsyn:

Tid:

Helse, omsorg, barnevern, sosial og utdanning

5 månader

Saksbehandlingstida blir rekna frå saka er klar til behandling, til avgjerd er teken. Saka er klar til behandling når naudsynte opplysningar er komne inn. Eventuell utbetalingstid kjem i tillegg, og tar normalt inntil ei veke frå saka er avgjort.

Du vil få eiga melding om når du kan vente svar dersom behandlingstida blir meir enn 4 veker.