Siebriedahkejearsoesvoete jïh gaerviesvoete

Gaajhkesh dïedtem utnieh aehpieh jïh ovvaajteles heannadimmieh heerredidh jïh gïetedidh. Mijjieh tjoerebe åvtelhbodti gaajhkem krööhkestidh, arealesoejkesjimmien raejeste tjïeltine HMS-råajvarimmiej raajan fïerhne barkoesijjesne.

Uvtemes dle Fylhkenålma akte lïhtese staaten jïh voenges åejvieladtji gaskem, men dan aaj akte jïjtjeraarehke råålla siebriedahkejearsoesvoeten jïh gaerviesvoeten sisnjeli, mij bïhkedimmiem, kuvsjh, vaaksjomem jïh haarjanimmiestuvremem feerhmie.

Pollise jïh etaate mij dïedtem åtna, leah dah mah uvtemes årroejidie dïenesjh jïh bïevnesh vedtieh aktene aehpesne. Daamtaj dle dah tjïelth, mej bïjre lea, aaj dagkeres dïedtem utnedh. Fylhkenålma ij leah naan etaate mij edtja dallah mïnnedh viehkiem vedtedh, men maahta sjïere veajkoej iktedæjja-funksjovnem utnedh, maaje fylhken gaerviesvoeteraerien tjïrrh jallh dan regijovnale atovmegaerviesvoetemoenehtsen tjïrrh.

Sjyöhtehke svaalhtesh:

  • mieriedimmie voerhtjen 18.b. 2008 nr. 388: Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard (Bïhkedasse Fylhkenålman jïh Svalbarden Sysselmannen siebriedahkejearsoesvoete- jïh gaerviesvoetebarkose)
  • kgl. res goeven 12.b. 1997: Fastsetting av retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred (Nænnoestimmie bïhkedassijste regijovnale iktedimmiedïedtese aehpine jïh stoerre ovlæhkojne raeffien)
  • kgl. res. goevten 17.b. 2006: Atomberedskap – sentral og regional organisering Atovmegaerviesvoete - staaten jïh regijovnale öörnedimmie
  • laake ruffien 25.b. 2010 nr. 45, om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), (tjïelten gaerviesvoetediedten bïjre, sivijle vaarjelimmieråajvarimmieh jïh Sivijlevaarjelimmie (sivijlevaarjelimmielaake))
  • mieriedimmie mïetsken 22. b, 2011 nr. 894: Forskrift om kommunal beredskapsplikt (Mieriedimmie tjïelten gaerviesvoetediedten bïjre)
  • soejkesje jïh bigkemelaake

Vis mer


Flere nyheter Få nyhetsvarsel