Almetjehealsoe

Almetjehealsoebarkoe lea siebriedahken tjåenghkies barkoe juktie tjåadtjoehtidh, bueriedidh jïh eadtjoestidh almetji healsoem, jïh jeatjah gaavhtan faktovrh giehpiedidh  mah maehtieh vaahrine årrodh healsose. Almtjehealsoe aaj akte lahtese mij buerkeste guktie lea årroji healsojne, jïh guktie healsojne dej ovmessie sosijaale årrojedåehkiej gaskem.
Almetjehealsoebarkoe edtja aaj viehkiehtidh sosijaale healsoejoekehtsh jaabnedidh.

Almetjehealsoe vihkeles ektiedahkoereformesne

Barkoe mij heerrede jïh healsoem skreejrie lea vihkeles dovne healsoesuerkien sisnie jïh ålkolen. Almetjehealsoelaaken tjïrrh fylhkentjïelth jïh tjïelth åejviedïedtem åådtjeme dan gamte almetjehealsoebarkoen åvteste mij lea siebriedahken vööste stuvreme.


Fylhkenålma edtja hoksedh almetjehealsoe soejkesjinie gorresåvva

Fylhkenålma edtja skreejredh staateles råajvarimmieh tjïrrehtidh almetjehealsoesuerkesne. Dïhte gamte almetjehealsoebarkoe edtja aktem monnehke evtiedimmiem siebriedahkeste hoksedh, jïh soejkesjimmie dannasinie akte vihkeles tsavtshvierhtie sjædta. Raeriej jïh bïhkedimmien tjïrrh tjïeltide jïh jeatjah aktööride, Fylhkenålma edtja gïehtjedidh almetjehealsoe meatan sjædta tjïelten, regijovnen jïh staaten sojekesjinie. Fylhkenålma edtja aktine åeliedihks ektiedahkojne aktööri gaskem.

Fylhkenålma maahta vaaksjodh tjïelth jïh fylhkentjïelth sijjen dïedth illieh almetjehealsoesuerkesne.

Vis mer