Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Almetjh jïh siebriedahke

Goh årroje dle sïjhth Fylhkenålmine govlesadtedh ovmessie tsiehkine. Muvhtine suerkine dle Fylhkenålma dïhte voestes byögkeles suerkie datne gaavnedh, jeatjah suerkine dle Fylhkenålma klååkemesuerkie nænnoestimmide, mejtie mubpieh dorjeme.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel