Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nommejarkelimmieh

Jis sïjhth nommem jarkelidh, tjoerh skaehtiekontovrese bieljelidh. Jis skaehtiekontovre nyöjhkoe nommejarkelimmiem jååhkesjidh, maahtah Fylhkenålmese klååkedh. Jis naan jeatjebh mah leah guejmie aamhtesisnie, laejhtieh skaehtiekontovre nommejarkelimmiem jååhkesjamme, dle Fylhkenålma aaj klååkemesuerkie. Edtja gaajhkh klååkoeh dagkarinie aamhtesinie skaehtiekontovren baaktoe seedtedh.