Gueliebïepmehtimmie

Jis edtja luhpiem åadtjodh gueliebïepmehtimmine gïehtelidh, dle tjuara aaj luejhtemeluhpiem åadtjodh dearjoelaaken mietie. Fylhkenålma dagkerh luejhtemeluhpieh vadta. Gellie krïevenassh gååvnesieh guktie dearjojde gïetedidh jïh kjemikalijeåtnoen bïjre.

Gosse tseegkeldahke  bïepmehtæmman tseegkesåvva, dle Fylhkenålma edtja vuarjasjidh mejtie tseegkeldahke maahta ovvaantosne båetedh regijovnale jïh nasjovnaale iedtjigujmie. Ovvaantoeh ektiedamme ålkoejieliedasse, eatnemevaarjelæmman, vijre- jïh guelieiedtjide sijhtieh vihkeles årrodh Fylhkenålman vuarjasjimmesne. Fylhkentjïelte dam minngemosth sjæjsjalimmiem vaalta jïh luhpiem vadta gueliebïepmehtimmine gïehtelidh.

Vis mer