Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tjïelten stuvreme

Fylhkenålma edtja gïehtjedidh jïh tjïeltide bïhkedidh reaktanjoelkedassi bïjre mah leah tjïelten åårgani bïjre. Dovne sïejhme jïh sjïere juridihkeles dåeriesmoerh jïh gyhtjelassh ekonomijenjoelkedassi bïjre. Fylhkenålma edtja aaj signaalh departemeentijste tjïeltide bieljelidh.


Flere nyheter

Daaletje