Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Dearjoe

Fylhkenålma lea dearjoetjåadtjoehtæjja jïjnjh gïehteldimmiej jïh råajvarimmiej åvteste. Daate sæjhta jiehtedh Fylhkenålma maahta luhpiem vedtedh darjoemidie mah maehtieh dearjoem sjugniedidh. Dïedtesuerkieh feerhmieh dovne healsoe- jïh byjresevaarege kjemikalijh, slaavvoeh jïh orreåtnoem, elmiedearjoem jïh gijjiem jïh dearjoem tjaetseste jïh dajveste.

Daate lea naaken dejstie Fylhkenålman laavenjassijste dearjoelaaken mietie:

  • luejhtemeohtsemh gïetedidh gïehteldimmijste mah tjuerieh luhpiem utnedh Fylhkenålmeste, gaskem jeatjah asfalte- jïh pukkevierhkie, såelsietseegkeldahkh, slaavvoetseegkeldahkh, bijlebeelhkenassesijjieh, skorkelimmietseegkeldahkh, skööhtemebaanah, motovresportbaanah jïh ovmessie industrijesïelth
  • gïehteldimmieh vaaksjodh dejnie suerkine mah eah luhpiem daarpesjh, men mieriedimmijste stuvresuvvieh, gaskem jeatjah asfaltevierhkieh, pukkevierhkieh,  biobåeltemstseegkeldahkh jïh skihpevierhkieh
  • ohtsemh sjæjsjalidh såelsieluejhtemen bïjre jaevride jïh mearojde
  • ohtsemh gïetedidh vöörhkemen bïjre såelsiedajjoste
  • ohtsemh gïetedidh mudringen jïh dumpingen bïjre
  • dearjoedehteme dajvh  jïh sleajhteme  tjïelten våarkoeh gïehtjedidh

vaaksjodh jïh gïehtjedidh guktie naaken ij dearjoelaakese, mieriedimmide jïh luhpide miedtieh

Vis mer