Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Likteseraerieh

Likteseraerie lea reaktasystemen vueliehkommes lïhtse sivijle aamhtesidie. Likteseraerie lea dovne deanahtimmiesuerkie jïh dåapmestovle.

Fylhkenålma likteseraeride vååksje reereles daltesisnie. Fylhkenålma gïehtjede tjïelteståvroen veeljeme likteselïhtsegijstie lea luhpies, jïh dam byjjes nammoehtimmiem lïhtsegijstie dorje.

Vis mer