Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lïerehtimmie kriminaalehoksen sisnjelen

Gaskenasjovnaale konvensjovni mietie dle ij guhte edtja nyöjhkesovvedh ööhpehtimmiem åadtjodh. Lïerehtimmiereakta jïh ööhpehtimmiereakta leah seammalaakan dejtie mah leah roestegåetesne goh dejtie jeatjah årroejidie Nöörjesne.

Fylhkentjïelth dam faageles jïh reereles dïedtem utnieh ööhpehtimmien åvteste roestegåetine. Voenges jåarhkeskuvlh dam dæjpeles dïedtem utnieh lïerehtimmien åvteste.

Fylhkenålma Hordalaantesne dam nasjovnaale dïedtem åtna abpe lïerehtimmien åvteste kriminalehoksen sisnjelen

Vis mer