Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Introduksjonsordningen

Oppdatert 01.01.2021

Det er i all hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente som deltar i introduksjonsprogrammet. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud. 

Deltakerne mottar introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet. Stønaden er ment som en inntektssikring, og blir utbetalt av kommunen. Utbetalingen skjer etterskuddsvis på grunnlag av registrert oppmøte. Kommunene får finansiert introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap via ulike typer tilskudd utbetalt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Statsforvalterens oppgaver

Introduksjonsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners rettigheter og plikter. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjelder deg selv og som omhandler:

  • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • vesentlige endringer i individuell plan
  • stans i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • permisjon
  • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

For at den som har fattet vedtaket skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen hverken opphever eller endrer vedtaket, men opprettholder det, blir sakens dokumenter sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler da klagen og tar en endelig avgjørelse.


Statsforvalteren fører dessuten tilsyn med kommunenes forvaltning av introduksjonsloven. Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i ordningene som finnes.