Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Voksenopplæring

Fylkesmannen har ansvar for midler til satning på etterutdanning gjennom tilskuddsordninger. 

På disse sidene legger vi ut informasjon om kompetransehevingstiltak for lærere og leder i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne.

For mer informasjon om voksenopplæringen, se www.vox.no


Publisert 17.10.2018

Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå fått plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned. De nye reglene ble tatt inn i forskriftene til introduksjonsloven 1. september 2018.


Publisert 18.06.2018

Endringer i Introduksjonsloven

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni tre lovforslag som gjelder endringer
i introduksjonsloven.


Publisert 16.11.2017

Svar på prinsipielt spørsmål om språkpraksis som en del av opplæring i norsk

Justis- og beredskapsdepartementet har svart på en henvendelse fra IMDI og Kompetanse Norge om språkpraksis.


Publisert 22.08.2017

Vilkår for permanent oppholdstillatelse - Introduksjonsloven


Publisert 07.08.2017

Fravær og permisjon fra introduksjonsordningen og kombinasjonsklasser


Publisert 26.06.2017

Ny tolkning av forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3

Justis- og Beredskapsdepartementet har på forespørsel fra IMDI  svart på spørsmål om forståelsen av kravet til dokumentasjon for å få fritak på grunnlag av tilstrekkelige kunnskaper i norsk/samisk og om det norske samfunnet etter forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3.


Publisert 22.06.2016

Kursdager for ansatte i voksenopplæringen 15. -16. august 2016

Ansatte i voksenopplæringen samles til to spennende kursdager på Laholmen 15. -16. august 2016.