Informasjon til de med meldeplikt etter ny vergemålslov

Institusjoner og kommunens helse- og omsorgstjeneste har plikt til å gi beskjed når en person har behov for vergemål

 

 

Publisert 21.12.2018

Vergemålslovens § 57 innfører en meldeplikt for institusjoner og andre tilknyttet kommunens helse- og omsorgstjeneste .

” Må det antas at det er behov for vergemål for en person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til Fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes […]” 

Lovbestemmelsen gir en plikt til å melde fra til Statsforvalteren om personer som har behov for vergemål. Hvem dette kan være, er ikke direkte regulert i loven, men følger av vilkårene for å opprette vergemål i vergemålsloven § 20. Myndige personer kan settes under vergemål hvis de på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Det må være årsakssammenheng mellom diagnosen og den manglende evnen til å ivareta egne interesser. I tillegg må det foreligge et behov for vergemål i den forstand at personen ikke kan ivaretas eller avhjelpes med mindre inngripende tiltak. Vergemål er i utgangspunktet et frivillig hjelpetilbud. Den som trenger verge skal skriftlig samtykke hvis personen forstår konsekvensene av å opprette vergemål og hva det betyr at han eller hun samtykker, jf. vergemålsloven § 20 annet ledd. Dersom en person som mangler samtykkekompetanse motsetter seg vergemålet, må Fylkesmannen vurdere om vi har grunnlag for å opprette vergemål. For mer informasjon, se film om vanlig vergemål.

Melding om behov for vergemål skal begrunnes. Det står mer om hva det betyr i vergemålsforskriften § 12. Du må derfor skrive noe om:

  • personens helsetilstand,
  • hvilke områder det antas at personen har behov for hjelp fra en verge,
  • informasjon om det er behov for å frata personen rettslig handleevne.

Det er ønskelig at det i meldingen er foreslått hvem som kan være verge. Sentral vergemålsmyndighet har utarbeidet et skjema som kan benyttes til meldingen. Skjemaet finner du i lenken til høyre eller på www.altinn.no.

Meldeskjemaet sendes via Altinn eller i utfylt papirutgave til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.