Verges mulighet til å utgi bevis for retten

Hovedregelen er at bevis fra verger ikke kan føres i retten.

Sist endret 08.07.2021

Det har frem til lovendringene vært uklart, og ikke uttrykkelig lovfestet, hvorvidt verger kan utlevere taushetsbelagte opplysninger for retten. Både ved skriftlig dokumentutlevering eller ved at vergen vitner.

Ved nye bestemmelser i tvisteloven § 22-3 a og straffeprosessloven § 118 b er dette nå blitt lovregulert. Bestemmelsene er i all hovedsak likelydende.

Hovedregelen er at bevis fra verger ikke kan føres i retten.

Hvis personen under vergemål er samtykkekompetent i spørsmål og samtykker til at vergen utgir taushetsbelagte opplysninger kan bevis føres. Dette betyr at i de saker der vedkommende er samtykkekompetent i spørsmålet, og ikke samtykker til at vergen kan utgi opplysninger, så vil resultatet være at vergen ikke kan vitne i saken.

I saker der vedkommende ikke er samtykkekompetent kan retten ved kjennelse avgjøre hvorvidt beviset kan føres.

Vergens taushetsplikt overfor statsforvalteren

Selv om vergen ikke kan fremlegge bevis har vergen fortsatt opplysningsplikt overfor Statsforvalteren jf. vergemålsloven § 47.

Lagmannsretten har nylig avsagt en kjennelse hvor det fremkommer at statsforvalteren ikke kan fremlegge bevis fra vergen, med mindre en samtykkekompetent vergehavende gir tillatelse til fremleggelsen.