Husk å gi skatteetaten beskjed om institusjonsplass

Hvis vergehavende er registrert bosatt på institusjon, har eiendom og formue over minstegrensen, må du huske å gi skatteetaten beskjed.

Sist endret 08.07.2021

Boligeiendommer har ulik verdsettelse avhengig av om eiendommen regnes som primærbolig eller sekundærbolig.

Sekundærboliger medfører større ligningsformue, og dermed  høyere formueskatt, enn primærboliger. Det er i utgangspunktet kun den eiendommen den enkelte bor i som regnes som primærbolig. Skatteetaten legger folkeregistrert adresse til grunn. Dette medfører at dersom den vergehavende bor på institusjon, og har folkeregistrert adresse der, samtidig som vedkommende eier en bolig, så vil denne boligen bli regnet som sekundærbolig.

Hvis vergehaver har en formue som overstiger minstegrensene for formueskatt (2017, ligningsformue over kr 1 480 000,) medfører dette at vedkommende blir ilagt høyere formueskatt som en følge av at eiendommen regnes som sekundærbolig. Imidlertid vil eiendommen bli regnet som primærbolig dersom det gis melding til skatteetaten som dokumenterer at den vergetrengende ikke kan bruke boligen som sitt hjem av helsemessige grunner, og skatten blir dermed redusert.

I de tilfeller der du som verge er oppnevnt for å ivareta økonomiske interesser, den vergetrengende har eiendom, samt formue over minstegrensen, forutsettes det at vergene gir skatteetaten beskjed om institusjonsplass.