Hvem dekker vergegodtgjørelse?

Er det personen med verge eller staten som skal dekke vergehonoraret?

Sist endret 08.07.2021

Hovedregelen er at personen med verge skal dekke vergegodtgjøringen, jf. vergemålsloven § 30 første ledd tredje punktum. 

Når dekker staten kostnadene med å ha en verge?

Hvis personen med verge har lav inntekt og formue kan det være statsforvalteren på vegne av staten som betaler vergegodtgjøring, jf. vergemålsforskriften § 19.

Vergehavende med ektefelle eller samboer:

      inntekt under 2,28 G,  dette utgjør kr 211 073

per dags dato og

  • nettoformue under kr 75 000

Enslig vergehavende

  • inntekt under 2,48 G, for enslige vergehavende, dette utgjør kr 229 588,‐ per dags dato.
  • nettoformue under kr 50 000

Hva om personens formue er bundet opp i bolig?

Ved vurderingen av formue skal det normalt ses bort fra formue som er relatert til vedkommendes bolig. Dersom det dokumenteres at den vergetrengende har inntekt og formue under disse grensene vil statsforvalteren dekke godtgjøringen uten ytterligere vurdering.

Lav betalingsevne

Statsforvalteren kan dekke godtgjøringen i saker der hensynet til personens betalingsevne tilsier det, jf. § 19 fjerde ledd. Uttrykket «betalingsevne» er generelt, og det er en helhetsvurdering av den enkeltes økonomi som er avgjørende.

Inntektsnivå, formue, gjeld, løpende bidragsplikt, utleggstrekk, forsørgelsesplikt (ektefelle eller barn), bokostnader mv. vil samlet si noe om vergehavendes evne til å betale vergegodtgjøringen. Det er imidlertid ikke slik at ethvert forbruk kan inngå i vurderingen. Uforholdsmessig høye utgifter til røyk, alkohol og andre ikke alminnelige forbruksvarer kan ikke tas hensyn til. Annet unødvendig forbruk, enten det måtte være porselenskatter eller en forkjærlighet for elektronikk kan heller ikke inngå i beregningen.

Dokumentasjon og begrunnelse

Hvis statsforvalteren skal dekke godtgjøring må du i søknaden dokumentere at vedkommende ikke har midler til å dekke kravet selv.

Tilstrekkelig dokumentasjon vil være skriftlig begrunnelse, og et oppsett over den vergetrengendes inntekter og utgifter som viser den manglende betalingsevnen. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at den vergetrengende har mye gjeld, og ikke kan betale kravet.

Hvis du har sendt inn dokumentasjon tidligere, er det tilstrekkelig at du klargjør at situasjonen ikke har endret seg.