Disponering av kontantytelser

Hvordan bør vergen disponere kontantytelser for personer med langtidsplass på institusjon?

Sist endret 08.07.2021

Hvis vergehavende har  langtidsplass på institusjon, eksempelvis på sykehjem eller i psykiatrien oppstår spørsmålet om hvordan vergen skal disponere kontantytelser.

Hovedregelen er at institusjonen skal hjelpe vedkommende med de løpende kontantytelsene, når personen ikke  er samtykkekompetent i økonomiske spørsmål.

Vergens oppgave er å påse at det fattes vedtak om disponering av kontantytelser når vergehavende oppfyller vilkårene og å sikre at personen får tilstrekkelig midler til forbruk.

Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4  og folketrygdeloven § 22-4 er det nedfelt en forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinsitusjon i spesialisthelsetjenesten. Forskriften gjelder utbetalinger fra folketrygden etter at det er betalt for oppholdsutgifter, vanligvis 85 prosent av de løpende inntektene. 

Forskriften pålegger helseinstitusjonen å:

  • forvalte midler for pasienter som selv ikke er i stand til det grunnet sin kognitive tilstand. Bestemmelsen gjelder bare for trygdeutbetalinger opptil ¾ av grunnbeløpet, kr 70 225 per år.
  • opprette bankkonto for hver enkelt pasient som selv ikke er i stand til å disponere midler grunnet sin kognitive tilstand, og trygdeytelser utbetales denne kontoen.
  • treffe vedtak om disposisjonsrett. Dette skal gjøres av institusjonens lege eller kommunelege. Hvis det er oppnevnt verge med mandat å ivareta økonomiske interesser skal vergen samtykke for at vedtak kan fattes.
  • institusjonen skal disponere ytelsen til det beste for pasienten og skal føre regnskap. Regnskapet skal årlig sendes i kopi til vergen

Vergene skal derfor som hovedregel ikke skal fungere som minibank. Dette medfører at tid brukt på å ta ut og levere penger til personer under vergemål kun unntaksvis vil bli godtgjort, og slike oppgaver faller i de fleste tilfeller utenfor vergens rolle. Statsforvalteren utelukker ikke at det i enkelttilfeller, og i saker som ikke er omfattet av forskriften, vil være behov for at vergen fysisk leverer kontanter til personen under vergemål, men dette bør avklares spesifikt.