Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23.30
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020

Tilskudd på kapittel 0621 post 63, Arbeids-og sosialdepartementet.

Publisert 27.12.2018

Hvilke lokale utfordringer kan dette utviklingstilskuddet bidra til å løse?

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.

Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid. Tjenestene skal utvikles i tett samarbeid med bruker både på individ- og systemnivå.

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Følgende områder vil bli særskilt prioritert i 2019

 • Bruk av ordinært arbeidsliv
 • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere
 • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv.

Oppfordring

Vi oppfordrer NAV-kontor til:

 • samarbeid mellom bydeler, innterkommunalt og mellom storbyer
 • å se dette tilskuddet i sammenheng med andre tilskudd som «Tilskudd til kommunalt rusarbeid», "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" og «Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende oppfølging» (Helsedirektoratet).
 • å ha en godt forankring og robust rigg for tiltaket. Difi har laget en god oversikt over innovasjonsverktøy
 • å gjøre seg kjent med relevante nasjonale statsninger og strategier, og se disse i sammenheng med lokale levekårsutfordringer.
  Eksempler fra satsninger og strategier:

Hvilke tiltak får ikke tilskudd?

Det gis ikke tilskudd til:

 • tiltak som er/har vært med i «Helhetlig oppfølging av lavinntekstfamilier» og «NAV-veileder i videregående skole» og som vil bruke tilskuddet til utvidelse og/eller implementering av tiltaket.
 • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
 • søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjema bokmål eller nynorsk.
Send søknadsskjema til din fylkesmann.

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23.30
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020