Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune, Fylkeskommune, Interkommunale selskaper, Høgskole og Universitet. Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker for prosjektet i sin helhet. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23.59
Publisert 26.01.2024

Målet for ordningen er å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i omsorgstjenesten, og legge tilrette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov. Videre skal midlene bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar på en måte som sikrer best mulig utnyttelse av tilgjengelig personell og kompetanse. Strategisk kompetanseplanlegging er en viktig forutsetning for dette arbeidet.

Søknad- og rapporteringsfrist: 1. mars 2024

OBS! Det gis ikke utsatt søknads- og rapporteringsfrist.

Søknad for 2024

 • Les informasjon vedrørende søknadsskjema som står i søknadsskjemaet. Følg veiledningen som går frem av søknadsskjema, første arkfane.
 • Kommunene (for Oslo: bydel/etat) må sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune/bydel/etat. Det er ikke tillatt å sende inn samlet flere "delsøknader".
 • En kommune kan maksimalt søke om tilskudd til fem prosjekter. Antallsbegrensingen på 5 gjelder både nye prosjekter og videreføring av prosjekter.

OBS! Søknadsskjema som legges ut her må benyttes, bruk av søknader i andre skjemaer enn dette vil ikke bli behandlet.

Det er mulighet til å søke om støtte til modeller for fleksible kommunale avlastningstilbud for pårørende.

"Som ledd i regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, ble det foreslått i 2021 å øremerke opptil 5 mill. kroner årlig innenfor innovasjonstilskuddet til å opprette og teste modeller for fleksible kommunale avlastningstilbud for pårørende. Satsingen vil løpe i strategiperioden 2021–2025".

Regelverk

 • Det ble i 2023 utarbeidet nytt regelverk for tilskuddsordningen
 • Merk at i nytt regelverk er "Helse- og omsorgstjenesten" erstattet med "omsorgstjenesten". Dette innebærer en tilsiktet innsnevring.
 • Tilskudd til etterutdanning (korte interne opplæringstiltak, kurs, seminarer ol) begrenses primært til statlige satsninger som ABC- opplæringen.
 • Tilskuddsregelverket gir ikke føringer for hvilke tema eller tiltak som skal prioriteres blant tjenesteutviklingstiltakene.
 • Ordningen skal bl.a. bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar på en måte som sikrer best utnyttelse av tilgjengelig personell (Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten (regjeringen.no)

Rapportering på midler tildelt i 2023

Delvis utfylte Excelark er sendt ut til alle tilskuddsmottakere. NB! Les og følg veiledning til utfylling av rapporteringsskjema. 

 • Revisorattestasjon skal sendes sammen med rapporteringen. Søknad for 2024 vil ikke bli behandlet før vi har revisorattestert regnskap for 2023.
 • Alle tilskudd over kr 200 000 skal revideres av autorisert revisor.
 • Kommunene (for Oslo: bydel/etat) må sende inn en samlet rapportering.

  NB! Søknads- og rapporteringsskjemaer må sendes inn som excel-fil, og må ikke konverteres til PDF.  

Søknad og rapportering sendes elektronisk som vedlegg til e-post til vårt postmottak: sfovpost@statsforvalteren.no

Vi understreker at dette ikke skal sendes direkte til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner (send epost ved kontakt):

 

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune, Fylkeskommune, Interkommunale selskaper, Høgskole og Universitet. Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker for prosjektet i sin helhet. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23.59