Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist:
3. juni 2022
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner

Praksiskompensasjon ble opprettet første gang i 2020 og hadde en tidsbegrenset varighet. Nå forlenges ordningen til 1. april 2022.

Oppdatert 22.04.2022

Tilskuddets formål og målgruppe

Fastlege er en av gruppene som står sentralt i arbeidet mot koronaviruset. De er utsatt for smitte og påfølgende karantene, som resulterer i sykefravær og merutgifter for kommunene som må dekke inntektstapet. Andre yrkesgrupper som er selvstendige næringsdrivende, mottar sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap ved sykefravær for fastleger som håndterer koronaviruset. 

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden, en praksiskompensasjon på 10 313 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene. 

Presiseringer fra Helsedirektoratet om:

Målet med ordningen

Hvis det ikke er åpenbart at risiko for smitte skyldes andre forhold enn arbeidet som lege, bør det legges til grunn at det gir rett til inntektskompensasjon. Med dette vil en uavklart smittesituasjon, som det i mange tilfeller vil være, gi rett til inntektskompensasjon.

Behandling av krav

Sykefravær til og med desember 2021 kan kompenseres i januar 2022. Regnskapsrutiner kan ikke begrense varigheten av en ordning. 

Embetenes samlede forbruk 

Helsedirektoratet har bedt embetene om å melde inn det samlede forbruket på ordningen innen 20. juni. Søknadsfristen utvides derfor fra mai til juni måned. 

Praktisk informasjon:

  • Belastningsfullmakten for Oslo og Viken er på 8,5 mill. kroner av den nasjonale rammen på 20 mill. kroner.
  • På grunn av stor økning i smitte den siste tiden og en ny virusvariant videreføres ordningen med praksiskompensasjon til 1. april 2022. Det betyr at sykefraværet t.o.m 31. mars dekkes av ordningen.
  • Ny søknadsfrist for kommunene settes til 3. juni 2022.
  • Merk endring i satsen som har økt fra 9 752 kroner til 10 313 kroner per fraværsdag i 2022.
  • Om ønskelig kan kommunene oversende søknader løpende og i flere omganger, eller samle opp og oversende oss innen fastsatt søknadsfrist. Dersom det søkes om kompensasjon for de samme fastlegene i flere omganger er det viktig at det bekreftes at tidspunktene for sykefraværet er kontrollert. 
  • Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende. 
  • Søknadsskjemaet i margen til høyre må benyttes ved oversendelse av søknaden. Merk at en eventuell tildeling skjer på bakgrunn av regnskapsførte utgifter.
  • Tilskuddet fungerer som en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra kommuner.

Søknaden sendes til sfovpost@statsforvalteren.no merket med Samordningsstaben.

Søknadsfrist:
3. juni 2022
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner