Tilskuddsmidler til "Eldre ut på middag"

Søknadsfrist:
7. mai 2021
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
20. oktober 2021

Ordningen skal gjøre det mulig for kommuner, som i samarbeid med restauranter og taxinæringen, ønsker å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som vil spise sammen med andre. Embetet har fått en tildelingsramme på 9,720 millioner kroner. 

Publisert 31.03.2021

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen mot koronavirusinfeksjon er gjennomført, jf. Prop. 79 S (2020-2021): Innst. 233 S (2020-2021).

Spisestedene skal tilby billige middager for hjemmeboende eldre samt transport til og fra spisestedet der dette er nødvendig. Egenandel for en hovedrett som holder restaurantstandard settes til maksimalt kr. 125,- mens taxi/transport skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen.

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av en uke våren 2021, avhengig av vaksineringstakten for eldre i regionen. Tilskuddsordningen er i tråd med satsingene i Leve hele livet, hvor Mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

Detaljert informasjon om hva søknaden skal inneholde, tildelingskriterier og krav til rapportering fremgår av Helsedirektoratets regelverk, som ligger i menyen for høyre. 

Her følger en kortfattet versjon av de vesentlige forholdene: 

Hvem kan få tilskudd?

Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med lokale aktører som frivillige og ideelle organisasjoner, lokale restauranter, mat- og spisesteder og transportnæringen. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet, men må vise til:

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett, stilles opp på nivå med regnskap

Søknaden undertegnes av rådmann/ kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt.

For å sikre at vi mottar en fullstendig søknad ber vi kommuner bruke søknadsskjemaet vårt, som ligger i menyen til høyre. 

Hvordan skjer tildelingen?

Tildelingen skjer på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering i forhold til forventet måloppnåelse.

Hvilke krav gjelder for rapporteringen?

Det stilles en del krav til rapporteringens innhold, slik som måloppnåelse, fremleggelse av regnskap og revisorattestasjon. 

Kommuner som søker og mottar midler skal innen 20. oktober sendes oss en rapportering. Denne rapporteringen videresendes til Helsedirektoratet i en sammenfattet form 1. november.

Søknadsfrist:
7. mai 2021
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år
Ansvarlig:
Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
20. oktober 2021

Inspirasjon

Tiltaket er basert på erfaringer fra Mandal på Sørlandet, der de har et konsept der flere restauranter serverer utvalgte retter til 120 kroner til eldre på dagtid. I tillegg bidrar taxinæringen med kjøring til og fra for dem som har behov for det. Les mer om ordningen "Ut i Mandal" her.