Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager

Søknadsfrist:
30. november 2020 23.59
Målgruppe:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
15. januar 2021 23.59

Vi minner om fristen 15. januar 2021 for rapportering for tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager.

Publisert 06.02.2020, Oppdatert 12.01.2021

Tilskuddsmottakerne skal rapportere til Statsforvalteren om bruk av midlene. Vi bruker informasjon fra tilskuddsmottakerne i vår rapportering om tiltaket til Utdanningsdirektoratet.

Siste frist for rapportering er 15. januar 2021.

Tilskuddsmottakerne skal i sin rapport informere om følgende:

 • Antall barn fra kommunale og private barnehager som har deltatt og gjennomført svømmeopplæringen
 • Antall gutter og jenter
 • Varighet/antall timer som er tilbudt barna

Dun finner rapporteringsskjemaet under fanen "Lenker".

Statsforvalteren kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Om tiltaket

Bydeler, kommuner, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner som ønsket å tilby vanntilvennning og svømmeopplæring for barn i barnehager, kunne søke om tilskudd for 2020. 

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner til å gjøre en ekstra innsats for å styrke barns svømmeferdigheter. Midlene skal brukes til tiltak som gir barn i barnehage vanntilvenning og svømmeopplæring slik at de blir tryggere i vann.

Mål med tilskuddet

Målet med tilskuddet var at barn i førskolealder skulle få tilstrekkelig mulighet til vanntilvenning og svømmeopplæring slik at de kunne bli trygge i vann og bedre sine svømmeferdigheter.

Tilskuddet skulle i sin helhet brukes til aktiviteter knyttet til vanntilvenning og svømmeopplæring til barna. Kostnader til transport til/fra svømmehall kunne også dekkes av tilskuddet. Kostnader som overskred tilskuddet måtte dekkes av mottaker av tilskuddet. Det kunne kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Målgruppe for tiltaket

Målgruppen var barn i alderen 4-6 år, som gikk barnehage og var bosatt i Oslo og Viken.

Hvem kunne søke om tilskudd?

Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kunne søke om tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring.

Søknadsfrist for 2020

Siste frist for å søke om midler var 30. november 2020. 

Barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kunne sende søknader direkte til Fylkesmannen. 

Vi behandlet søknader fortløpende så lenge vi hadde midler til dette tiltaket.

Tildelingskriterier

 • Det kunne søkes om 1900 kroner per barn.
 • I søknaden skulle det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå.
 • Søknaden skulle også inneholde en kort beskrivelse av selve opplegget.

Bruk av midlene

 • Tilskuddsmottakerne valgte selv hvordan opplæringen skulle organiseres og gjennomføres, men opplæringen skulle skje i barnehagens åpningstid og skulle i hovedsak foregå i basseng.  
 • Gutter og jenter skulle få et likeverdig tilbud.
 • Tilskuddet skulle i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna, f.eks. leie av svømmehall, lønn til svømmeinstruktør mm.
 • Tilskuddet kunne også benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.
 • I søknader som gjaldt for både kommunale og private barnehager skulle det fremgå tydelig hvor mange kommunale og private barnehager som inngikk i søknaden.
 • Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjonene måtte selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.

 

Søknadsfrist:
30. november 2020 23.59
Målgruppe:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
15. januar 2021 23.59