Utlysning av midler til fjellandbruket 2019

Søknadsfrist:
18. oktober 2019 23.59
Målgruppe:
Prosjekter for fjellandbruket i Hallingdal og Numedal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken, landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene.

For 2019 er det satt av 500 000 til fjellandbruket i Oslo og Viken. Prosjekter tilknytta kommunene i Hallingdal og Numedal kan få støtte: Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.

Publisert 18.09.2019

Dette er første året i en planlagt treårig satsing. Fjellandbruksmidlene skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. De skal stimulere til økt utvikling og bruk av landbrukets ressurser i fjellområdene. 


Kriterier for tildeling
 
I Regionalt næringsprogram (RNP) for Oslo og Viken 2019 – 2022 er fjellandbruket ett av ti innsatsområder. Fjellandbruket ivaretar mange viktige verdier, og det må legges til rette for en god og bærekraftig utvikling. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapningen.  

Innenfor det tradisjonelle landbruket kan aktuelle temaer være agronomi, tilpasning til framtidig klima, bruk av utmarksbeite og utfordringer knyttet til dette, stølsdrift, birøkt, rekruttering og eierskifte. For tilleggsnæringer kan det være utvikling av lokalmatprodukter, markedsføring og distribusjon av lokalmat, verdiskaping basert på jakt- og fiskeressurser, hytteutleieog bruk av setre og seterkultur som utgangspunkt for aktivitet. Nettverksbygging og kompetanseoppbygging i form av studieturer og fagsamlinger innen aktuelle tema, og ivaretakelse av nye/unge bønder er også relevante tiltak. 

Midlene skal støtte opp om tiltak på tvers av kommunene. Det er en målsetning at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskapning, aktivitet og rekruttering. Tildelingen vil gjøres i samråd med faglagene i Buskerud, og skal forankres i RNP, samt Tildelingsbrev og Virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen. Fylkesmannen forbeholder seg retten til å prioritere innkomne søknader i tråd med disse føringene.  

Kostnader og finansiering 
Fylkesmannen kan gi tilskudd på inntil 75 % av totale prosjektkostnader til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Egenfinansiering (egeninnsats, egne midler etc.) må utgjøre minst 25 % av finansieringsplanen. 


Elektronisk søknadsskjema - veiledning 
Søknad om fjellandbruksmidler skal leveres elektronisk. Du kan laste opp vedlegg til søknaden, for eksempel en utfyllende prosjektplan. 

Lenke til søknadsskjema

Dersom du ikke har brukt det elektroniske søknadsskjemaet tidligere, må du registrere deg og oppgi et organisasjonsnummer. Bruk skjemaet «Utrednings – og tilretteleggingsmidler – søknad». Du kan mellomlagre søknaden og fullføre den på et senere tidspunkt. Har du søkt om støtte hos oss tidligere, kan du logge deg på med det brukernavnet og passordet som du registrerte deg med. Har du glemt passordet, kan du be om et nytt. 
 
Ta kontakt med oss på landbruksavdelingen, dersom du får problemer med utfyllingen. Les ellers veiledningen underveis i skjemaet. Når skjemaet er sendt inn, mottar du en kopi av søknaden på e-post. 

Søknadsfristen er 18. oktober 2019. Søknader som kommer etter tidsfristen blir avvist. 

 

Søknadsfrist:
18. oktober 2019 23.59
Målgruppe:
Prosjekter for fjellandbruket i Hallingdal og Numedal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken, landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene.