Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne

Søknadsfrist:
31. oktober 2019
Målgruppe:
Lærere og ledere som gir opplæring etter opplæringslova kapittel 4a og/eller etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppen omfatter også lærere og ledere som deltar i forsøket med modulstrukturerte læreplaner.
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner og opplæringssentre med ansvar for opplæring etter opplæringslova 4a og/eller etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette omfatter også kommuner/fylkeskommuner/opplæringssentre som deltar i forsøk med modulstrukturerte læreplaner.
Rapporteringsfrist:
14. august 2020

Tilskuddet skal bidra med finansiering til kvalitetsutvikling i opplæringstilbudene for voksne gjennom etterutdanningstiltak for lærere og ledere som underviser i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring (inkludert FVO) for voksne og videregående opplæring for voksne.

Publisert 11.09.2019

Kvalitetsutviklingen skal skje gjennom å fornye og forbedre opplæringen, og skal tilpasses voksenopplæringsfeltets behov i regionen. Tilskuddsordningen legger til rette for desentralisert kompetanseutvikling gjennom skolebasert utviklingsarbeid. Med skolebasert utvikling menes her kollektiv læring der man kombinerer teoretisk/forskningsbasert kompetanseheving innenfor faglige temaer som er definert lokalt med praktisk utprøving og erfaringsdeling.

Midlene kan brukes i 2019 og vårsemesteret 2020. Midlene kan brukes til å dekke allerede gjennomførte kompetansehevingstiltak i 2019.

Nærmere om hva midlene kan brukes til i 2019 og 2020:

Overordnede rammer for tiltakene er at de skal gi kompetanse innenfor følgende områder

 • arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer effektivt og individuelt tilpasset opplæringstilbud, for eksempel:
  • metoder for utvikling av grunnleggende ferdigheter i alle fag
  • metoder for utvikling av delferdighetene snakke/samtale, lytte, lese og skrive i norskopplæringen
  • metoder for opplæring i samfunnskunnskap i norskopplæringen
  • veiledningsmetodikk
  • tilrettelegging ved lese- og skrivevansker
 • utvikling av godt læringsmiljø, slik som forebygging av mobbing og trakassering mv.
 • kartlegging og vurdering, herunder:
  • vurdering av muntlige ferdigheter
  • realkompetansevurdering
  • underveisvurdering
  • kartlegging for innplassering

Fylkesmannen i Oslo og Viken ber om at søknad om tilskudd skjer i form av en kortfattet beskrivelse av tiltakene som ønskes gjennomført. Beskrivelsen må inneholde opplysninger om målgruppen for tiltaket, begrunnelse for tiltaket, innhold og plan (program, tid, sted) for gjennomføring av tiltaket, samt kostnader tilknyttet tiltaket.

Søknadsfrist:
31. oktober 2019
Målgruppe:
Lærere og ledere som gir opplæring etter opplæringslova kapittel 4a og/eller etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppen omfatter også lærere og ledere som deltar i forsøket med modulstrukturerte læreplaner.
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner og opplæringssentre med ansvar for opplæring etter opplæringslova 4a og/eller etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette omfatter også kommuner/fylkeskommuner/opplæringssentre som deltar i forsøk med modulstrukturerte læreplaner.
Rapporteringsfrist:
14. august 2020