Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019

Søknadsfrist:
31. mai 2019
Målgruppe:
Barnehageeiere som fikk utbetalt tilretteleggingsmidler høsten 2018
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Rapporteringsfrist:
31. mai 2019

Før utbetaling 2 gjennomføres ber vi barnehageeier/søker bekrefte at studenten/studentene fortsatt deltar på studiet.

Publisert 16.04.2019

Rapporteringen skal gjøres via elektronisk skjema. Du finner lenke til skjemaet i sidemenyen til høyre.

Siste frist for rapportering er 31.05.2019.

Barnehageeiere/søkere, som høsten 2018 fikk sin søknad innvilget, mottar til sammen 50 000 kroner pr. ansatt som er student. Midlene utbetales i to omganger, 25 000 kroner pr. gang. Utbetaling 1 ble gjort høsten 2018. Utbetaling 2 gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2019 når Fylkesmannen har mottatt rapporteringen fra barnehageeier/søker.

For dette studieåret blir utbetaling 2 gjennomført på samme måte som utbetaling 1 i Oslo og  Akershus, Buskerud og Østfold.

Rapporteringene blir behandlet fortløpende fram til utgangen av juni. Utbetalinger til enkeltbarnehager blir prioritert i perioder med stor pågang. Vi forventer å være ferdig med alle utbetalinger av tilretteleggingsmidler innen utgangen av juni.

 

Generell informasjon      

Utdanningsdirektoratet har gitt fylkesmennene fullmakt til å utbetale tilretteleggingsmidler med lokal prioritet til barnehageeiere som har ansatte som tar barnehagelærerutdanning og/eller videreutdanning ved siden av arbeid i barnehagen.

 

Bruk av tilretteleggingsmidler

Tilretteleggingsmidlene skal komme den/de barnehageansatte til gode slik at den/de ansatte kan gjennomføre studiet. Barnehageeier må avklare med sin(e) medarbeider(e) lokalt om bruk av tilretteleggingsmidlene gjennom studieåret.

Midlene er knyttet til den enkelte ansatte/student, og skal derfor tildeles/brukes i den barnehagen hvor den ansatte jobber. Hvis den ansatte arbeider i flere barnehager skal det avklares lokalt hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene. Dersom den ansatte/studenten har byttet arbeidssted siden forrige utbetaling er det nåværende barnehage som skal ha midlene utbetalt.

  • Midlene kan brukes til tilrettelegging for permisjon med lønn for ansattes deltakelse på studiesamlinger, praksisperioder og lese- og eksamensdager.
  • Midlene kan brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn. Da påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen.
  • Midlene kan også brukes til å dekke kostnader for studiemateriell og utstyr som er nødvendig for gjennomføring av studiet, samt dekke den ansattes utgifter til reise, opphold og semesteravgift. Vær oppmerksom på at semesteravgift ikke er det samme som studieavgift. Semesteravgift er
  • Når midlene utbetales til den ansatte/studenten etter regning, dvs. faktiske utlegg som den ansatte/studenten har hatt og kan dokumentere, er midlene ikke skattepliktige og det påløper heller ingen arbeidsgiveravgift.
  • Dersom barnehageeier ønsker å utbetale midlene direkte til den som studerer er midlene skattepliktige for den ansatte.

 

Oppfølging og kontroll

Fylkesmannen i Oslo og Viken kan kontrollere at midlene brukes i tråd med tildelingskriteriene.

Kontrolltiltak kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementets § 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.

Dersom kommunen, bydelen eller barnehageeier har fått utbetalt for mye i tilskudd kan dette kreves tilbakebetalt, ev. kan senere tildeling reduseres med et tilsvarende beløp som det som er betalt for mye, jf. reglement/bestemmelser for økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med endringer.

Søknadsfrist:
31. mai 2019
Målgruppe:
Barnehageeiere som fikk utbetalt tilretteleggingsmidler høsten 2018
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Rapporteringsfrist:
31. mai 2019