Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
31. aug Eiere og styrere kan søke om tilskudd til tiltak for økt kompetanse med samisk innhold i barnehagen Eiere og styrere av offentlige og private barnehager i Oslo og Viken
15. sep Kommunalt rusarbeid (ny innretning) Målgruppen for ordningen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i tidligere Buskerud fylke.
01. okt Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barn og unge som søker opphold i Norge
03. nov Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen Vertskommuner for asylmottak i Oslo og Viken
15. nov Søk tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
31. aug Eiere og styrere kan søke om tilskudd til tiltak for økt kompetanse med samisk innhold i barnehagen
15. sep Kommunalt rusarbeid (ny innretning)
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond
01. okt Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
03. nov Skjønnsmidler til vertskommuner i forbindelse med den ukrainske flyktningsituasjonen
15. nov Søk tilskudd til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i barnehager