Uttalelse til regionalt planprogram for planer i Viken

Det er positivt at fylkeskommunen fortsetter sitt gode arbeid med FNs bærekraftsmål, mener Statsforvalteren i sin høringsuttalelse. 

Publisert 22.09.2021

Viken fylkeskommunen har vedtatt at det skal utarbeides følgende tre planer:

  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
  • Regional plan for areal og mobilitet

Forslag til planprogram ("plan for planene") har nå vært på høring.

Statsforvalteren har i sin uttalelse påpekt at det er positivt at fylkeskommunen fortsetter sitt gode arbeid med FNs bærekraftsmål. Vi har i uttalelsen også fremhevet at barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre er viktige å ivareta i den videre planleggingen. Vi har trukket fram noen muligheter innenfor sirkulær økonomi, og påpekt at kompetansen i landbrukssektoren må benyttes i det grønne skiftet.

Uttalelsen inneholder også erfaringer med dagens areal- og transportplaner. Statsforvalteren anbefaler å jobbe videre med alternativet som innebærer en geografisk differensiering av virkemiddelbruk og styring i arealplanene.

Vi har og gitt innspill til at lokalisering av offentlige arbeidsplasser, hyttebygging i fjellet, utbygging på myr og utbygging på dyrka jord kan være tema som bør vurderes styrt med regionale planbestemmelser. 

Hele uttalelsen kan du finne her.