Sjekkliste for prioriteringer i kommunal planlegging for sosial og økonomisk bærekraft

Listen inneholder spørsmål til bruk i kunnskapsgrunnlag for planstrategi og samfunnsplanlegging, med oppmerksomhet på utjamning av sosial ulikhet i helse.

Publisert 06.02.2021

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i kommunene. Det innebærer blant annet at innbyggerne må ha tilgang til en passende bolig, til en pris de kan betale.

Hvordan kommunene jobber tverrfaglig med folkehelseutfordringer er avgjørende for å planlegge for gode tiltak knyttet til oppvekst- og levekår, bolig, fysiske og sosiale miljøer, og tiltak for å utjevne sosiale forskjeller.

Husbanken, Statsforvalteren og noen kommuner har sammen utarbeidet en sjekkliste som et bidrag til kommunenes planarbeid. 

Bolig som påvirkningsfaktor i folkehelse og boligsosialt arbeid

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for kommunenes samfunns- og arealplanlegging.

Av de sosiale bærekraftsmålene har vi valgt å fremheve bærekraftsmål 11, 16 og 17:

  • Bærekraftsmål 11 handler om å gjøre bosteder inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
  • Bærekraftsmål 16 forutsetter medvirkningsprosesser som inkluderer alle aldre, også den økende gruppen eldre. For å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for planlegging må medvirkningsprosessene inkludere alle borgere. Kommunale brukerråd, brukere og ansatte i helse- og omsorgs – og velferdstjenester, pasienter og pårørende er blant de som må sikres med i disse prosessene.
  • Bærekraftsmål 17 dreier seg om samarbeid, tverrsektorielt og tverrfaglig, for å nå målene. Bærekraftshensyn og nasjonale føringer forutsetter tverrsektoriell planlegging for å ivareta forhold for både barn- og unge og eldre.

Spørsmålene i sjekklisten tar utgangspunkt i boligmarkedet og befolkningen. De kan være tema for diskusjon og oppmerksomhet i det kommunale planarbeidet:

  • Hva er viktigst å prioritere i kommunen i tiden som kommer?
  • Blir de overordnede samfunnsutfordringene gjennomgått med god kommunal samhandling på alle nivåer og med involvering av relevante tjenesteområder?