Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging 2021

 

Overordnede føringer for kommunalplanlegging og klargjøring av nasjonale og regionale interesser innen Statsforvalterens ansvarsområde.

 

Sjekkliste for boligsosialt arbeid i kommunenes planarbeid (2021)


15.09.2021

Arealregnskap

Flere kommuner jobber med arealregnskap. Her kan du finne mer informasjon om arealregnskap og hvordan enkelte kommuner har tilnærmet seg dette.


02.07.2021

Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider

Vi inviterer til et webinar om barnekonvensjonen og planlegging 


01.07.2021

Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Vi inviterer til webinar med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet


06.05.2021

Mulighet for innsigelse til nye torvuttak

Statsforvalteren kan, med nye signaler fra Klima- og miljødepartementet, fremme innsigelse til nye torvuttak.


29.04.2021

Kunstgressbaner får strengere krav

Klima- og miljødepartementet har vedtatt et nytt kapittel i forurensingsforskriften (kapittel 23 A) som stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat. Forskriften vil gjelde fra og med 01.07.2021.


06.02.2021

Sjekkliste for prioriteringer i kommunal planlegging for sosial og økonomisk bærekraft

Listen inneholder spørsmål til bruk i kunnskapsgrunnlag for planstrategi og samfunnsplanlegging, med oppmerksomhet på utjamning av sosial ulikhet i helse.


02.02.2021

Fortsatt høy planleggingsaktivitet

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Statistikken for Fylkesmannens (nå Statsforvalterens) uttalelser i 2020 viser fortsatt høy aktivitet.


02.02.2021

Opptak fra webinaret Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte

Vi takker for god deltakelse på webinaret 21. januar 2021. Se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.


Oppdatert 02.02.2021

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken [Opptak tilgjengelig]

Statsforvalteren inviterer til opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Det blir arrangert et felles webinar for alle kommunene torsdag 21. januar 2021.


17.11.2020

Veileder for regionalt planforum

Regionalt planforum er en lovpålagt møtearena som fylkeskommunene har ansvaret for å arrangere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for organisering og gjennomføring av regionalt planforum.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel