Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging 2022 (PDF)

 

Overordnede føringer for kommunalplanlegging og klargjøring av nasjonale og regionale interesser innen Statsforvalterens ansvarsområde.

 

Sjekkliste for boligsosialt arbeid i kommunenes planarbeid (2021)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

13.06.2022

Uttalelse med innsigelse til revisjon av Småhusplanen i Oslo

Statsforvalteren har fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av manglende risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi har også faglige råd knyttet til sosial bærekraft og til planens juridiske bestemmelser.


02.06.2022

Uttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel i Rælingen kommune

Rælingen kommune får skryt for at FNs bærekraftsmål ligger øverst i kommunens målhierarki og at målene følges opp i kommuneplanens arealdel. 


31.05.2022

Lansering av ny dispensasjonsveileder

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Viken fylkeskommune utarbeidet ny veileder for behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Veilederen erstatter tidligere veiledere fra Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold.


27.05.2022

Høringsfrister i plansaker i sommerferien

Statsforvalteren har bedt kommunene ta hensyn til sommerferieavvikling ved fastsetting av høringsfrister når planer sendes på høring.


19.04.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har utlyst midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 30. juni 2022.


05.04.2022

Ber om forbedring av C-korridoren for planlegging av ny E16 mellom Kongsvinger og E6

Vi fremmer innsigelse til alle korridorene for videre planlegging av E16 mellom Kongsvinger og E6. Vi mener C-korridoren kan være akseptabel, men jordbruksarealene må da ivaretas på en bedre måte.


29.03.2022

Nytt jordvernbrev: Ta vare på matjorda

23. mars sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda.


24.03.2022

Vi opphever reguleringsplan for Brynsbakken

Vi har behandlet klage på detaljreguleringsplan for Brynsbakken i Oslo og kommet til at planen må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Det innebærer at kommunen må vurdere saken på nytt.


17.02.2022

Følger opp nasjonale og regionale interesser i mange saker

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Her er statistikken for Statsforvalterens uttalelser i 2021.


03.02.2022

Uttalelse til oppstart av søknadsprosess for vindkraftverk i Sverige - nord i Skagerak

Fremhever verdien av et relativt urørt naturlandskap og områdets betydning for fugl i høringsuttalelse til havbaserte vindkraftplaner nord i Skagerak.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel