Kvotejakt på gaupe i Buskerud fra 1. februar 2019

Status pr. 11. mars kl. 17.00. Ved tildeling av det siste voksne hunndyret fra reservekvota, gjenåpnes kvotejakta i deler av Buskerud fra og med 12. mars. Kvota er tre dyr hvorav et hunndyr eldre enn ett år. Med unntak av kvotefritt område i deler av Aust-Agder, er jakta fortsatt stanset i øvrige deler av regionen.

Miljødirektoratet og Rovviltnemnda har bestemt at det skal åpnes for kvotejakt på gaupe i 2019 i Buskerud som er en del av forvaltningsregion 2 og fordelt kvoten på fire jaktområder i regionen. Her finner du informasjon om jakta som starter 1. februar. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2019

Vedtakene fra Miljødirektoratet og Rovviltnemnda finner du på denne siden. Miljødirektoratets vedtak ble påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge da Klima- og miljødepartementet behandlet denne. Det er ikke åpnet for jakt på gaupe i forvaltningsregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold).

Informasjonen under kan også lastes ned i en fil i PDF-format som enkelt kan skrives ut. Den finner du til høyre/nederst på denne siden.

Status for jakta vil bli oppdatert på en egen side  med jevne mellomrom med felte dyr m.m. Den finner du ved å trykke her.

Kvoter og vilkår for jakt i forvaltningsregion 2 - Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

Totalkvoten for regionen er 24 dyr, hvorav maksimalt 7 hunndyr eldre enn ett år. Det åpnes for jakt i hele regionen med 19 dyr (inkl. 5 voksne hunner) fra jaktstart fordelt på tre jaktområder. 12 dyr kan felles i jaktområder der Buskerud inngår. Hunndyrkvoten er fordelt på jaktområdene. Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen 1.- 14. febr.

Jaktområdene har følgende avgrensning og kvoter fra jaktstart 1. februar (se eget kart under):

  • Jaktområde I: Buskerud med unntak av Kongsberg, Øvre Eiker og Nedre Eiker og Drammen sør for Drammensvassdraget – 8 dyr inkl. to voksne hunner.
  • Jaktområde II: Vestfold, østlige deler av Telemark og Kongsberg, Øvre Eiker og Nedre Eiker og Drammen sør for Drammensvassdraget i Buskerud – 4 dyr inkl. én voksen hunn.
  • Jaktområde III: Resten av Telemark og Aust-Agder med unntak av beiteprioritert område – 7 dyr inkl. to voksne hunner.
  • Jaktområde IV: Beiteprioritert område i Aust-Agder(Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert om status på kvotejakta. Infotelefon skal sjekkes minimum før jaktstart og mellom kl. 12 og 13 daglig. Informasjon fås på telefonsvarer 32 26 67 00. Den resterende kvoten på fem dyr, hvorav to voksene hunndyr, kan fordeles senere ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.

 

Melding om felt dyr

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 min. meldes til Statens naturoppsyn (tlf 975 70 975) og Fylkesmannen (480 26 848). 

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. 

 

Utdrag av enkelte viktige regler for jakt på gaupe i henhold til viltloven m/forskrifter

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter.  Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt samme jaktår.

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Fylkesmannen for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Fylkesmannen, kommunen og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

 

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975, ev. via Scandobs.