Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Statsforvalteren forvalter en tilskuddsordning for forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. 

Publisert 18.12.2018, Sist endret 08.11.2021

Statsforvalteren behandler søknadene om forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor rovviltnemndene sine budsjettdisponeringer og forvaltningsplanene for rovviltregionene. 

Det er en egen forskrift (lenke) som regulerer ordningen. Den fordeler seg på to hovedområder: 

Direkte tapsreduserende tiltak
Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak hvor nasjonale standarder (lenke) er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er bestemt i vedtak om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til akutte tiltak i beitesesongen uten at disse er søkt om innen søknadsfristen, men dette må avklares med Statsforvalteren på forhånd. 

Konfliktdempende tiltak
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.


Publisert 05.01.2023

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak i 2023

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar.


Publisert 11.01.2022

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2022

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar.