Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

I Norge forvaltes fredet rovvilt i åtte regioner. De tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør rovviltregion 4, mens Buskerud er en del av rovviltregion 2 hvor også Vestfold, Telemark og Aust-Agder inngår.

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kunnskap om forekomster og bestander av fredet rovvilt i fylkene. Statsforvalteren gir ved behov fellingstillatelse på fredet rovvilt som gjør skade eller utgjør et skadepotensial, og har en beredskapsordning for å kunne håndtrere slike hendelser raskt. Embetet behandler også søknader om erstatning for husdyr tatt av fredet rovvilt, søknader om forebyggende og konfliktdempende tiltak og tiltak i beiteområder. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er sekretær for to rovviltnemnder. Du finner mer informasjon om disse under "Rovviltnemnder". 


Publisert 08.12.2020

Meld fra om spor fra store rovdyr

Flere steder i våre områder kommer det snø i disse dager. Har du sett spor fra noen av de store rovdyra? Da ønsker vi at observasjonene meldes inn. 


Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: 

sfovrovviltberedskap@statsforvalteren.no og sfovpost@statsforvalteren.no