Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

I Norge forvaltes fredet rovvilt i åtte regioner. De tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør rovviltregion 4, mens Buskerud er en del av rovviltregion 2 hvor også Vestfold, Telemark og Aust-Agder inngår.

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kunnskap om forekomster og bestander av fredet rovvilt i fylkene. Statsforvalteren gir ved behov fellingstillatelse på fredet rovvilt som gjør skade eller utgjør et skadepotensial, og har en beredskapsordning for å kunne håndtrere slike hendelser raskt. Embetet behandler også søknader om erstatning for husdyr tatt av fredet rovvilt, søknader om forebyggende og konfliktdempende tiltak og tiltak i beiteområder. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er sekretær for to rovviltnemnder. Du finner mer informasjon om disse under "Rovviltnemnder". 


Publisert 30.10.2023, Sist endret 30.10.2023

Har du sett spor etter ulv eller gaupe?

Flere steder i våre områder kommer det snø i disse dager. Har du sett spor fra noen av de store rovdyra? Da ønsker vi at observasjonene meldes inn. 


Publisert 15.09.2023, Sist endret 15.09.2023

Bruk av jakthund i områder med ulv

Jakt med hund i områder med ulv kan by på utfordringer. Her gir vi deg noen tips til hvordan du som jeger kan redusere risikoen for at hunden din blir skadet eller drept av ulv i forbindelse med jakt.


Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: 

sfovrovviltberedskap@statsforvalteren.no og sfovpost@statsforvalteren.no