Faggrunnlaget for arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka er levert

Dammen i Rausjøen er et eksempel på et kulturminne som viser tidligere tiders bruk i utredningsområdet. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det to siste rapportene ble levert i september, og er om kulturminner/kulturmiljø i utredningsområdet og en overordnet samfunnsøkonomisk vurdering av en nasjonalpark i Østmarka. De vil sammen med de tidligere leverte rapportene om naturverdier og om bruk/brukerinteresser ligge til grunn for det videre arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.09.2021

Den samfunnsøkonomiske vurderingen er gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Statsforvalteren. En sammfunnsøkonomisk analyse er en systematisk gjennomgang av alle fordeler (nytte) og ulemper (kostnader) ved et tiltak sett fra samfunnets side. 

Vurdering er gjennomført på et overordnet nivå, da det fortsatt er mange uavklarte forhold rundt f.eks. avgrensning og vernebestemmelser. Anslagene Menon har gjort, indikerer imidlertid at et vern som nasjonalpark av deler av Østmarka vil ha betydelige positive samfunnsmessige virkninger, særlig for bevaring av naturmangfold og for friluftslivsbruk.

Det vil også påløpe en del kostnader, særlig for skogbruket og for det offentlige i form av kostnader til verneprosess, forvaltning av  områdene og mulig naturrestaurering. Prissatt samfunnsøkonomisk nytte synes imidlertid å overstige prissatte kostnader med god margin, og det er overveiende positive ikke-prissatte virkninger. Det er betydelig usikkerhet i anslagene på dette stadiet hvor så mye ikke er avgjort om verneområde, verneformer, vernebestemmelser osv., i tillegg til at det er mangel på data bl.a. om friluftsliv i området per i dag, og hvordan det blir påvirket. 

Fagrapporten om kulturminner og kulturmiljø er utarbeidert av Viken fylkeskommune og Byantikvaren i Oslo. Rapporten er en sammenstilling  av  tidligere registreringer og gir et bilde av det rike mangfoldet av kulturminner og tidsdybden i landskapet i Østmarka. Fylkeskommunen og byantikvaren vurderer at opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å sikre kulturminnene i området, og derfor vil være positivt. 

Begge rapportene kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden, sammen med de tidligere leverte rapportene om naturverdier og bruk/brukerinteresser

Rapportene er viktige bidrag i det samlede kunnskapsgrunnlaget for vårt videre arbeid med å lage et verneforslag for en nasjonalpark og eventuelt andre verneformer i Østmarka. Vi skal levere et utkast til et verneforslag til Miljødirektoratet innen utgangen av året, og etter en gjennomgang i direktoratet og departementet vil aktuelle alternativer for vern sendes på høring.