Viktige skogområder vernet

Regjeringen opprettet i dag 10 nye og utvidet 5 eksisterende naturreservater i Oslo og Viken.

Publisert 23.06.2020

Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold.

De nye naturreservatene:

 • Holene i Indre Østfold kommune: Del av ravinesystem med eldre, høyproduktiv og lavereliggende skog, 65 daa
 • Gyrihelleren i Indre Østfold kommune: Relativt lite påvirket, lavereliggende barskog, 2 391 daa
 • Sæter i Indre Østfold kommune: Del av ravinesystem, med innslag av edelløvskog, 79 daa
 • Finnskutt og Haugen i Rakkestad kommune: Høybonitetsskog i en ravine, 129 daa
 • Matholhøgda i Aremark kommune: Lite påvirket, lavereliggende skogområde, 865 daa
 • Lilleøya i Halden kommune: Lite påvirket, lavereliggende barskog, dels på sand, 87 daa
 • Burumtjern i Marker kommune: Lite påvirket, lavereliggende skogområde, 945 daa
 • Sjølingelve i Flå kommune: Gammel, lite påvirket og lavereliggende skog i bekkekløft, 598 daa
 • Veteren i Flå kommune: Gammel, lite påvirket skog med innslag av uvanlig gammel og rik lavlandsgranskog, 3784 daa
 • Rupefjell og Selsinatten i Notodden og Kongsberg kommuner: Gammel produktiv furuskog og gammel brannpåvirket furuskog, 16 026 daa

Områdene som er utvidet:

 • Trillemarka-Rollagsfjell i Sigdal kommune: stort og urørt område med eldre naturskog, nytt totalareal på 156 km2
 • Ultvedttjern i Ringerike kommune: kalkåslandskap og kalktjern med truede arter og naturtyper, nytt totalareal på 472 daa
 • Tofteskogen i Asker kommune: kystnær, lite påvirket og variert skog, nytt totalareal på 2974 daa
 • Sagåsen og Stueåsen i Sarpsborg kommune: lavereliggende, eldre, variert skog og bekkekløft, nytt totalareal på 563 daa
 • Vestfjella i Aremark og Halden kommuner: Relativt stort, lavereliggende, gammel skog, nytt totalareal på 16 278 daa

Vernekart og forskrifter kan lastes ned i høyre marg. Du kan lese mer om vedtaket på Miljødirektoratets og Klima- og miljødepartementets nettsider (se lenkene til høyre). Verneforskriftene med reglene for områdene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.