Vern av nye områder

Vi arbeider med vern av nye områder som naturreservater, primært gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg arbeider vi med vern av områder på statens grunn, og har også fått i oppdrag å lage et verneforslag for en nasjonalpark i deler av Østmarka. 

Arbeidet vårt går ut på å lage forslag til verneområder som fyller de manglene vi har for å ta vare på naturverdiene våre og et representativt utvalg av norsk natur.

Vi ønsker et best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, allmennheten og berørte næringsinteresser og myndigheter når vi gjennomfører verneprosesser.  Arbeidet med områdevern skjer i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. Vedtak om vern av nye områder gjøres av regjeringen hos Kongen i statsråd. 

Har du spørsmål om frivillig skogvern eller lurer på andre ting knyttet til vern av nye områder? Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene som du finner til høyre på denne siden. 

 

 


26.05.2021

Høring av forslag om vern av skog

Forslag om vern av syv områder sendes med dette på høring. Du kan gi dine innspill innen 28. juli 2021.


20.04.2021

Starter arbeidet med vern av syv skogområder

Områder i Lunner, Nes, Nesbyen og Ullensaker. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 29. april 2021.


23.04.2020

Våtmarksområde i Tyrifjorden er vernet

Nå er et område på 11 191 dekar sikret for fremtiden. Våtmarkene i Nordre Tyrifjorden og Storelva har et rikt biologisk mangfold og er et viktig leveområde for mange plante- og dyrearter.