Det er påvist krepsepest i Mysenelva

Foto: Edelkreps i vann. Fotograf: Terje M. Wivestad
Foto: Edelkreps i vann. Fotograf: Terje M. Wivestad

Søndag 8. august kom de første meldingene om funn av døde og døende kreps i Mysenelva/Hæra i Indre Østfold. Nå må det utvises stor forsiktighet så ikke pesten sprer seg.

Publisert 20.08.2021

Krepsen ble sendt til analyse ved Veterinærinstituttet i Oslo, hvor det ble påvist krepsepestsmitte. Det er uklart hvordan krepsepesten har kommet til Mysenelva. Foreløpig er det funnet død kreps opp til Rustadfossen v/Mysen.

Statsforvalteren har ansvaret for forvaltning av arten edelkreps, mens Mattilsynet har ansvaret for sykdommen krepsepest.

Pass på ikke å spre krepsepesten

- Dette er en veldig trist og alvorlig hendelse, siden all edelkreps i vassdraget vil bli utryddet. Edelkrepsen er på den norske rødlisten over truede arter i kategorien «sterkt truet» og vi opplever dessverre med års mellomrom nye utbrudd av krepsepest i våre vassdrag i Oslo og Viken, sier seksjonssjef Hilde Sundt Skålevåg i klima og miljøvernavdelingen.

Utbruddet i Indre Østfold bare forsterker den truede situasjonen for edelkrepsen. Nå må de som ferdes i vann og vassdrag i området være ekstra forsiktige så ikke pesten spres ytterligere via fiskeutstyr og båter som har vært i Mysenelva. Utstyr må tørkes eller desinfiseres med Virkon S eller rødsprit.

Håper det ikke er satt ut ulovlig signalkreps

- Vi håper ikke at grunnen til krepsepest er at noen har satt ut ulovlig den amerikanske arten signalkreps, som er bærer av krepsepest, men ikke selv dør, forsetter Hilde Skålevåg.

- Slik miljøkriminalitet skjedde i Glomma ved Fossum bru i fjor og før det i Haldenvassdraget hvor arten er spredd i hele vassdraget fra Skullerudsjøen og ned til Femsjøen. Hvis det er satt ut signalkreps er det små sjanser for at edelkrepsen kan reetableres og krepsefisket gjenopptas. Det er ikke lov å krepse etter signalkreps, sier Hilde Skålevåg.

Statsforvalteren følger opp med overvåking og reetablering av edelkrepsen

- Vi vil følge opp med overvåking av pestutbruddet og kartlegge om årsaken er ulovlig utsetting av signalkreps ved å ta miljø-DNA i vannprøver. Når sitasjonen er avklart og pesten forhåpentligvis er borte, vil vi jobbe for at arten reetableres på de strekningene som nå er rammet av pest, avslutter Hilde Skålevåg.

Hvor melde død kreps?

Matilsynet har nå utarbeidet en utvidelse av bekjempelsesforskrift for Glomma med Mysenelva med forbud mot krepsing. Funn av syk eller død kreps meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.