Stor interesse for å ta vare på trua natur

Dragehode.
Dragehode. Foto: Jon Markussen.

For å forbedre miljøtilstanden i Oslo og Viken er det nå fordelt 9,3 millioner kroner som tilskudd til tiltak som skal ivareta trua natur.

Publisert 02.06.2021

Årlig deles det ut penger fra statsbudsjettet til en rekke gode formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Det er egne tilskuddsordninger for tiltak som skal ivareta trua arter, trua naturtyper, pollinerende insekter og prioriterte kulturlandskap, vilt og anadrome fiskeslag.

Mange får det de søkte om

Stadig flere ulike aktører som velforeninger, frivillige organisasjoner og kommuner har fått øynene opp for disse ordningene. Vi fikk mange gode søknader i år og skulle gjerne hatt mer å dele ut. Dette gjelder særlig tiltakene for de trua artene.
- Men, mange får det de søker om og vi ser at dette skaper bred innsats i befolkningen for å ta bedre vare den trua naturen, sier seksjonssjef Karsten Butenschøn.

Da søknadsfristen gikk ut 15. januar i år hadde det kommet inn over 332 søknader til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Totalt ble det søkt om 27 millioner i vår region. Vi har fordelt omtrent 9,3 millioner kroner på 248 prioriterte tiltak. Skjøtsels- og informasjonstiltak er eksempler på tiltak som er høyt prioriterte, mens kartlegging er lavt prioritert.

Trua naturtyper

For de utvalgte og trua naturtypene ble det totalt bevilget 3,3 millioner kroner fordelt på 109 søknader. Nesten 2 millioner ble fordelt til naturtypen slåttemark.

Grunneiere i 30 kommuner vil skjøtte slåttemark

Søknadsbunken viser at det er stor interesse for å bidra med å ta vare på trua arter og naturtyper. Særlig for naturtypen slåttemark er mange grunneiere interessert i å gjøre en innsats for å opprettholde de artsrike blomsterengene. Grunneiere og organisasjoner fra 30 kommuner har søkt om midler til å skjøtte 89 lokaliteter i Oslo og Viken.

Trua arter

For trua arter ble det totalt bevilget 3,1 millioner kroner til 57 ulike søknader.  Alle artene som skal bli ivaretatt er trua nasjonalt, og har viktige forekomster i Oslo og Viken. Dragehode, strandtorn, rød skogfrue, edelkreps, elvemusling og heroringvinge er eksempler på slike arter.

Pollinerende insekter

For tilskudd til pollinerende insekter har vi fordelt 570 000 kroner. Totalt ble det søkt om nesten 3,9 millioner kroner. Av 33 søknader fikk 19 søknader innvilget tilskudd.

Vilttiltak

For tilskudd til vilttiltak fra viltfondet fikk vi tildelt kr 700 000, noe som er det samme som ble fordelt i fjor. Samlet søknadsbeløp var på 1,5 millioner kroner. Av 40 søknader fikk 27 søknader innvilget tilskudd.

Fisketiltak

For tilskudd til anadrome fiskeslag fikk vi tildelt i overkant av 1,4 millioner kroner. Totalt omsøkt sum var 2, 8 millioner.  Av 35 søknader fikk 31 søknader innvilget tilskudd.

I tillegg til tilskuddsordningene, bruker Statsforvalteren i Oslo og Viken i overkant av 1 millioner kroner til arbeidet mot fremmede arter i samarbeid med kommunene. I verneområdene gjøres det tiltak for over 4 millioner kroner i vår region i år.

All innsatsen bidrar til å forbedre miljøtilstanden i Oslo og Viken.