Restaurering av jorda vår er tema for verdens miljødag

Myr i Prestebakkefjella naturreservat ett år etter restaurering. Foto: Pål Martin Eid
Myr i Prestebakkefjella naturreservat ett år etter restaurering. Foto: Pål Martin Eid

Lørdag 5. juni er FNs internasjonale miljødag og årets tema er "Restore our Earth" med søkelys på blant annet naturrestaurering. I Oslo og Viken er vi godt i gang med å restaurere myrer. 

Publisert 04.06.2021

Våtmark dekker om lag 10 % av Norges areal, hvorav myrområder utgjør den klart største andelen. Den største trusselen mot disse områdene er arealendringer i form av nedbygging, drenering og uttak av torv.

Jord- og skogbruk trussel for myr og våtmark

Store myrarealer i Norge har blitt drenert i forbindelse med skogdrift og jordbruk. Dreneringen har ført til redusert vannstand og økt oksygentilgang – dermed frigjøres karbonet, som ligger lagret i form av torv, ut i atmosfæren. I dag er det forbudt å drenere myr for å plante skog og nylig har det blitt vedtatt et forbud mot nydyrking av myr til jordbruk.

Verdifull restaurering

De siste årene har flere myrer blitt restaurert, både i Norge og resten av verden. Arbeidet går ut på å tette gamle grøfter og gjeninnføre myrvegetasjon. Når vannstanden heves, stanser nedbrytningen av torva og myra gjenopptar sin økologiske funksjon som karbonlager, filtreringssystem og levested for våtmarksarter.

– Restaurering av myr er derfor viktig, både som klimatiltak og ivaretagelse av biologisk mangfold, sier klima- og miljøverndirektør Gunhild Dalaker Tuseth.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har siden 2015 gjennomført 29 myrrestaureringsprosjekter. I løpet av disse årene har totalt 70 km med gamle grøfter blitt tettet. I 2020 ble 10 myrrestaureringsprosjekter gjennomført. Samlet ble 25 km med gamle grøfter tettet, og 480 dekar med myr ble restaurert.

FNs tiår for restaurering av natur

2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Statsforvalteren i Oslo og Viken vil fortsette arbeidet med restaurering av myrer i årene framover. I 2021 har vi planer om å restaurere ti myrer i vårt område. I tillegg til å gjennomføre egne restaureringsprosjekter er vi nasjonal koordinator for myrrestaurering i Norge.

Verdens miljødag markert siden 1972

Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål.
Fra FNs naturpanel kom det en rapport i 2019 som gir oss status på vårt globale mangfold. Her er utvalgte funn:

  • gjennom landbruk, skogbruk og gruvedrift på land, og overfiske i havet har rundt 50 prosent av jordens naturlige økosystemer blitt ødelagt i løpet av de siste 50 årene.
  • 75 prosent av alle landområder har enten blitt lagt om til åkrer, dekket av betong, druknet i demninger eller påvirket på andre måter.
  • over 30 prosent av fiskeressursene i havet blir fisket over bærekraftig nivå.
  • plastforurensning har blitt tidoblet siden 1980.

Les mer om verdens miljødag