Indre Oslofjord – «hot-spot» for truede lavarter knyttet til kalkberg

Praktoransjelav  (Calogaya Biatorina - sterkt truet) fra Asker.
Praktoransjelav (Calogaya Biatorina - sterkt truet) fra Asker. Foto: Sigve Reiso.

Kystsonen i Indre Oslofjord er et av de største pressområdene i landet, og blant de mest brukte arealene i friluftslivssammenheng. Til tross for dette, er sonen tyngdepunkt for flere truede lavarter.

Publisert 16.06.2021

Kalklav

Åpen kalkmark i Oslofeltet har en særpreget lavflora av varmekrevende og tørketålende arter med begrenset utbredelse i Norge, såkalte kalklav. Denne økologiske gruppen av lav er karakterisert av mange truede og sjeldne arter, både i nasjonal og internasjonal sammenheng.  I lavlandet finnes disse artene først og fremst på Oslofeltets kambrosiluriske bergarter. Hele 10 truede kalklavarter har et klart tyngdepunkt i Indre Oslofjord. I tillegg finner vi andre kalklav som kun er kjent fra øyene i Indre Oslofjord, og som bør vurderes for rødlisten.

Ny kartlegging i Oslo og Viken

En nylig kartlegging på kalkrike områder i Oslo og Viken avslørte 14 rødlistede lavarter. Av disse var 6 sterkt truet. Store og tidligere ukjente forekomster i Indre Oslofjord av bl.a. dvergkalkskjell (sårbar) og praktoransjelav (sterk truet) ble påvist. Det ble også gjort mange funn av den sterk truede arten kirkelav, som ikke tidligere var kjent fra Indre Oslofjord.

Fortsatt er mange av øyene og andre deler av Oslofjordens kalkrike bergarter mangelfullt kartlagt. Potensialet for å avsløre flere viktige forekomster av kalklav i Indre Oslofjord, er fortsatt stort.

Indre Oslofjord nasjonalt viktig

Til tross for at kystsonen i Indre Oslofjord er svært mye benyttet i friluftslivssammenheng, er naturverdiene store og området nasjonalt viktig for bevaring av flere av de truede kalkklavene.

Bilde under: Kirkelav (Calogaya pusilla – sterkt truet) fra Bærum. Foto: Jon T. Klepsland.

Kirkelav (Calogaya pusilla – sterkt truet) fra Bærum. Foto: on T. Klepsland.