Ta med interaktivt kart ut på Tyrifjorden

Endelig er det vår og båtsesong, og fugleliv i hver en vik! Med interaktivt kart blir det lettere å vite hvor det er vernet natur i Tyrifjorden, og hva du må ta hensyn til når du er ute på fjorden.

Publisert 30.04.2021, Sist endret 04.05.2021

Båtliv og vernet natur i Tyrifjorden

Som bruker av Tyrifjorden kan du både nyte den vakre naturen og bidra til å ta vare på den ved ta noen forholdsregler. Du kan få en oversikt over verneområdene, hekkeholmer, fartsgrenser og andre regler som gjelder, ved å ta i bruk dette interaktive kartet. Kartet kan du åpne med mobilen eller andre enheter med nettleser. 

«Natur og friluftsliv har vært redningen for mange under pandemien, og mange bruker også de vernede områdene som turmål. Det er flott å være ute, men enkelte steder har stor pågang ført til en del slitasje og forstyrrelser for dyrelivet. Derfor er det særlig viktig å vite hvor man kan ferdes uten å forstyrre dyrelivet unødig» sier Ellen Lien – seksjonsleder i miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 

Ferdsel og friluftsliv

Det er mange som koser seg med båtliv og vannskuter på fjorden. Gøy for mange, forstyrrende for andre. For å skjerme fuglelivet er det derfor egne regler for ferdsel i mange av verneområdene, og noen steder er for eksempel all motorferdsel forbudt. Det er særlig verdt å merke seg at bruk av vannskuter ikke er lov i naturreservatene Storøysundet-Sælabonn og Nordre Tyrifjorden og Storelva. 

 

Ferdselsforbud på hekkeholmer fra 15. april til 31. juli 

Av hensyn til hekkende sjøfugl er all ferdsel forbudt på enkelte av holmene i Tyrifjorden og Steinsfjorden i hekketiden. Når hekkende fugl blir skremt bort fra reiret av oss mennesker kan egg og unger fort bukke under. Mange av artene som hekker i området er allerede i tilbakegang og særlig sårbare i denne tiden. Derfor er det viktig at vi holder avstand til hekkeholmene. Dette kartet over hekkeholmer viser også hvilke øyer det gjelder. 

Bakgrunn:

I 2018 ble en rekke våtmarksområder i og rundt Tyrifjorden vernet blant annet for å ta vare på fuglelivet i området. I mars 2020, ble også deltaområdene ved utløpet av Storelva og Sogna vernet i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. 

«Det er flott at vi endelig har fått på plass vern av dette verdifulle våtmarksområdet. Meandersvingene og mudderbankene ved utløpet av elvene er noen av de få gjenværende intakte deltaområdene i landet, og det er veldig fint å kunne observere alle fuglene som holder til her. Men vi oppfordrer alle til å vise hensyn og ferdes skånsomt når man nyter naturen. Det er opp til oss, og alle som bruker områdene å ta vare på verdiene for all fremtid» sier Lien.

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som forvalter verneområdene rundt Tyrifjorden, og Statens naturoppsyn holder oppsyn og håndhever ferdselsrestriksjoner sammen med politiet.

Vil du vite mer om verneområdene som er tilknyttet Tyrifjorden kan du også gå inn på Miljødirektoratets Naturbase, der finner du alle landets verneområder og verneforskrifter.