Kartlegging av naturtyper i 2019 – orientering til grunneiere

I perioden juni til oktober 2019 vil det bli gjennomført en kartlegging av naturtyper i regi av Miljødirektoratet i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Fylkesmannen dersom det finnes spesielle hensyn som kartleggeren bør ta ved eventuell ferdsel på deres innmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2019

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning. Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen i slike prosesser, i tillegg til å bidra til mer effektivitet og forutsigbarhet i prosessene.

Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet.

Hva skal kartlegges?

Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt på forhånd av Miljødirektoratet. I 2019 skal kartleggingsområdene undersøkes for 105 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter. Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark.

Du finner mer informasjon om kartleggingen på Miljødirektoratets nettside med publikumsinformasjon om naturtypekartlegging: http://nedlasting.miljodirektoratet.no/Kartlegging_2019/Grunneiere/index.htm

Resultatene fra kartleggingen vil etter hvert bli tilgjengelig for alle på internett via Naturbase: https://kart.naturbase.no/

Se nærmere på hvilke områder som skal kartlegges i 2019 i dette interaktive webkartet: https://bit.ly/2KzLMF0

Oversiktskart

Hvordan skal områdene kartlegges?

På arealene i Akershus og Buskerud (med unntak av Hurum) utføres kartleggingen av firmaet Norconsult AS. I Østfold og på Hurum er kartleggingsfirmaet Rambøll Norge AS.

Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at et kartleggingsområde vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 105 naturtypene. Ved funn av en naturtype vil den som kartlegger notere ned observasjoner etter et fastsatt system og ta bilder av naturtypen. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium.

Den som kartlegger vil for hver naturtypeforekomst vurdere tilstanden og naturmangfoldet i forekomsten. Vurderingen gjøres etter et fastsatt system utarbeidet av en ekspertgruppe. Basert på vurderingen vil naturtypeforekomsten bli tilordnet en kvalitetsklasse. Det finnes fem slike klasser; svært lav kvalitet, lav kvalitet, moderat kvalitet, høy kvalitet og svært høy kvalitet.

Hvem kan jeg kontakte?

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Der det skal kartlegges områder som inneholder innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt i forkant av kartleggingen med Fylkesmannen i Oslo og Viken ved kontaktpersonene som er oppgitt på denne siden.