174 verneverdige områder identifisert

Fagfolk har pekt på 174 verneverdige områder i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud som et ledd i arbeidet med å sikre truet natur og et representativt vern.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2019

- Vi jobber hver dag med å sikre verdifull natur. Områdene på listen har store naturverdier som vi mener bør sikres for framtiden, sier Ellen Lien, seksjonssjef for naturforvaltning hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Grundige naturfaglige vurderinger

Det er et nasjonalt mål at et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner. I høst fikk Fylkesmennene i oppdrag å identifisere områder med verdifull natur som kan bidra til å nå dette målet. Etter grundige naturfaglige vurderinger av eksisterende kunnskap har 174 områder kommet med på listen som sendes fra embetet i Oslo og Viken til Miljødirektoratet i dag.

Les mer om videre arbeid på Miljødirektorates nettsider: Har identifisert verneverdig natur

- Vi understreker at dette ikke er en verneprosess og at ingen arealer båndlegges av å stå på en slik liste. Det er en hjelp til å vurdere en helhet i norsk vern. Blir det aktuelt å starte verneprosesser for noen områder, vil det selvsagt innebære involvering av berørte, sier Lien.

Store arealer og variert natur

Det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Viken strekker seg fra skogen ved svenskegrensen, via Hvalers særegne kystlinje, gjennom rikt naturmangfold midt i hovedstadens arealknapphet, og helt til de store fjellområdene på Hardangervidda. Men langt fra all verdifull natur omfattes av denne gjennomgangen.

- Dette oppdraget handler om å finne frem til naturtyper som i dag ikke er vernet i stor grad, slik at et eventuelt vern bidrar til større representativitet. Det skal også bidra til å sikre truet natur, sier Lien.

Blant annet er ikke skogområder med, ei heller marine miljøer. Dette er naturtyper som omfattes av andre verneprosesser, slik som frivillig skogvern.

Les mer om kriterier for utvalget på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Noen detaljer om områdene

Nesten samtlige av naturtypene vi har blitt bedt om å vurdere, finnes i vårt område. Noen naturtyper utmerker seg som tallrike i oversikten, blant annet som følge av regionens klima og geologi:

  • Åpen grunnlent kalkmark
  • Strandeng og strandsump
  • Intakt lavlandsmyr i innlandet
  • Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
  • Viktige bekkedrag
  • Deltaområde
  • Rik kulturlandskapssjø
  • Evjer, bukter og viker

Om listen og kartet

Listen over områdene som er lagt ved denne saken under «Dokumenter» er en sammenfatting av et svært detaljrikt dokument som det enda jobbes med. Ønsker man hele dokumentet, vil det bli tilgjengelig via offentlig postjournal så snart det sendes direktoratet.

Kartet under viser områdene, men avgrensningene som er gjort er ikke nøyaktige.

- Vi har ikke trukket detaljerte grenser fordi dette ikke er en verneprosess, men en identifisering av aktuelle områder. Alle streker i kartet er omtrentlige, og vi ber om at de ikke sees på som forslag til vernegrenser, sier Lien.

Kart som viser de utvalgte områdene

Dynamisk kart over områdene

Kartet viser hvordan de 174 områdene plasserer seg i fylkene. Markeringene for flere av områdene er gjort med tykk strek for å vise i kartet, og gir ikke et korrekt bilde av områdets reelle størrelse. Du kan zoome i kartet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.