Kuletistel

Kuletistel (Echinops sphaerocephalus)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2019

Opprinnelse: Europa og Vest-Asia

Utbredelse og spredning: Kulitistel ble innført til Norge som prydplante rundt midten av 1800-tallet. Siden har den forvillet seg ut i naturen, trolig via hageavfall. Frøene spres med vinden og ved at de fester seg til dyr. Arten forekommer på flere av øyene i Indre Oslofjord, hvor den inntar enger og grunnlendt kalkmark.

Negative effekter: Kuletistel danner tette, høgvokste bestander som fortrenger stedegne arter. Planten er svært tornete og hindrer skjøtsel gjennom beiting, som ellers kunne forhindret gjengroing. Den er særlig en trussel mot sjeldne og sårbare arter forbundet med grunnlendt kalkmark på øyene i Indre Oslofjord.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: HI – Høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no