Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalterne har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.


Publisert 07.05.2021

Slik kvitter du deg med hageavfall

Ved å levere hageavfall på mottak unngår du at planter fra din hage sprer seg i naturen og truer vårt biologiske mangfold.


Publisert 15.03.2021

Ny tiltakshåndbok for storsalamander

En ny tiltakshåndbok for storsalamander er nå ferdig med erfaringer fra restaurerings- og skjøtselstiltak. 


Publisert 12.01.2021

Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge, gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Søknadsfristen er 15. januar 2021.


Publisert 11.11.2020

Informasjon til kommunene om pollinerende insekter

I disse dager sender Fylkesmannen ut informasjonsbrev om pollinerende insekter og hvordan kommunene kan bidra til å ivareta disse insektene som vi er så avhengige av.


Publisert 03.11.2020

Naturforvalterstudenter i arbeid for bevaring av biologisk mangfold

Fra juni har fire studenter fra NMBU arbeidet med skjøtsel i verneområder i Oslo og Viken. Arbeidet er et viktig bidrag for å ivareta truede arter og naturtyper.    


Publisert 02.11.2020

Tilgang til sensitive artsdata

I Oslo og Viken er registreringer av hekkeområde og yngleområde for utvalgte arter av fugler og pattedyr skjermet for allment innsyn. Dette kalles for "sensitive artsdata". Fylkesmannen kan gi ansatte i kommunene tilgang til en passordbeskyttet kartløsning som viser sensitive artsdata.


Publisert 14.09.2020

Kongens beitedyr på jobb for biologisk mangfold

Denne sommeren har det gått både kyr og sau på beitene i Storøykilen naturreservat på Fornebu. Gjennom beitinga skaper og bevarer dyra leveområder for flere truede og sjeldne arter.


Publisert 20.05.2020

Kartlegging av naturtyper i 2020 – orientering til grunneiere

Fra mai til oktober 2020 skal Miljødirektoratet kartlegge naturtyper i utvalgte områder i Norge. Berørte grunneiere bes ta kontakt med Fylkesmannen hvis det er spesielle hensyn som bør tas på deres eiendom.


Publisert 24.04.2020

Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer

Kommunene kan søke økonomisk støtte til å lage kommuneplaner som synliggjør lokalt naturmangfold. Søknadsfristen for støtte er 6. mai.