Tillatelse til utfylling i Usteåne på Geilo - Hol kommune

Hol kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Usteåne på Geilo i forbindelse med utvidelse av skiløype.

Publisert 16.03.2021

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelse. Vedtaket og tillatelsen ligger under dokumenter.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 06.04.2021.

En eventuell klage skal fremsettes for Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32.

En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse: 2020/37934