Tillatelse til utfylling i Sandvikselva i Bærum kommune

Bærum kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Sandvikselva i Bærum kommune. Klagefrist er satt til 26.02.2021. 

Publisert 04.02.2021

Bærum kommune planlegger å lage ny kaifront og bryggekonstruksjon ved Rigmorbrygga (gbnr. 7/4) i Sandvikselva. Tiltaket innebærer at det etableres en erosjonssikring og støttefylling mot brygga. Det gis i den forbindelse tillatelse til utfylling av inntil 450 m3 masser i elva. Statsforvalteren har stilt vilkår til gjennomføring av arbeidene for å begrense negative påvirkninger som følge av utfyllingen. 

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til vedtaket og tillatelsen i menyen til høyre.

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefrist er 26.02.2021. 

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Klage skal gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2020/11666.