Tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune. Klagefrist er satt til 31.03.2021. 

Publisert 05.03.2021

Det gis tillatelse til mudring i forbindelse med etablering av ny overføringsvannledning fra Opsund over Glengshølen og inn ved Ravnebegret i Sarpsborg. Overføringsvannledningen vil være på ca. 1650 meter, hvor ca. 1520 meter vil være sjøledning. Det legges opp til styrt boring i begge ender av traseen, mens ledningen skal mudres ned i sedimentet på midtre del av strekningen. 

Det gis tillatelse til å mudre inntil 1700 m3 sjøbunn i forbindelse med prosjektet. Statsforvalteren har stilt vilkår til gjennomføring av arbeidene for å begrense negative påvirkninger som følge av tiltaket. 

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til tillatelsen i menyen til høyre. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefrist er satt til 31.03.2021. 

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

Klagen skal gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2020/25372.