Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Sæterstranda i Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til boring og peling i sjø ved Sæterstranda i Oslo kommune. Klagefrist er satt til 19.03.2021.  

Publisert 24.02.2021

Det gis tillatelse til Bymiljøetaten i forbindelse med boring/peling i sjø ved Sæterstranda (gbnr. 182/3) i Oslo kommune. Tiltaket skal gjennomføres i sammenheng med etablering av nye bade- og solingsbrygger. I forbindelse med stor belastning på badeplasser sommeren 2020, ønsker Oslo kommune å utvide badetilbudet og kapasiteten på badeplasser i kommunen. 

Tiltaksområdet er på 300 m2 ± 50 m2, og pelene skal ca. 10 meter ned i sedimentet. Dette vil generere ca. 10 m3 ± 2 m3 boreslam- og kaks fra sjøbunnen. Boreslam- og kaks skal leveres til godkjent mottak. Statsforvalteren har stilt vilkår til gjennomføring av arbeidene for å begrense negative påvirkninger som følge av tiltaket. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefrist er 19.03.2021.  

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

Klage skal gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2020/34938.